Voorwoord

‘Naar een samenhangende aanpak’

2021 was voor Platform Talent voor Technologie (PTvT) een jaar van transitie. Zo hadden we nog steeds te maken met de pandemie, die ons ertoe dwong ons werk op andere manieren te doen dan gebruikelijk. Het was min of meer wachten op nieuw beleid, omdat de kabinetsformatie langer duurde dan verwacht. En we moesten eind 2021 definitief afscheid nemen van Stichting TechniekTalent.nu.

Tegelijkertijd was 2021 een jaar van bouwen. Bouwen aan programma’s en de infrastructuur om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden. En om in samenhang daarmee een leven lang ontwikkelen (nog meer) op de kaart te zetten. Hoe kunnen we mkb’ers beter helpen met de uitdagingen waar zij voor staan? Hoe zorgen we voor genoeg technici op de arbeidsmarkt? Om daar behulpzaam in te kunnen zijn hebben we in 2021 gebouwd aan een robuuste en slagvaardige organisatie.

Het afgelopen jaar was dus zeker geen jaar van stilstand. Integendeel. Zo zijn we er trots op dat we zoveel webinars op inhoudelijk thema’s konden organiseren. Ook hebben we onder de vlag van de regeling Sterk Techniekonderwijs veel vmbo-scholen up en running gekregen, met een nieuw Curriculum en nauwe samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. En, eveneens een mooi succes, het aantal vrouwen dat kiest voor ICT is in 2021 gestegen.

Het afgelopen jaar was dus zeker geen jaar van stilstand. Integendeel. Zo zijn we er trots op dat we zoveel webinars op inhoudelijk thema’s konden organiseren.

Mooi is ook dat we inmiddels maar liefst 107 projecten in het mkb ondersteunen die gaan over meer technisch personeel. Uit een Impactmeting van Katapult blijkt bovendien dat er 450 publiek-private samenwerkingen (pps’en) actief zijn, met daarin mbo- en hbo-scholen aan de ene kant en het bedrijfsleven aan de andere kant. Met naar schatting maar liefst 10.000 bedrijven die daaraan meedoen. En dat aantal groeit nog steeds. Ook in Europa stimuleren wij pps’en in het beroepsonderwijs via de Centres of Vocational Excellence (CoVE) en een Community of Practice, die kennisdeling faciliteert tussen deze projecten. Wat we in Europa leren nemen we vervolgens ook allemaal mee naar Nederland.

En dan zijn we inmiddels in 2022 beland, is Covid-19 zomaar ineens naar de achtergrond verdwenen en hebben we een nieuw kabinet, met nieuwe ambities. Dat nieuwe kabinet kiest ervoor massief te investeren in de Human Capital agenda, er worden middelen vrijgemaakt voor opschaling van pps’en in het beroepsonderwijs en het kabinet gaat fors investeren in een leven lang ontwikkelen.

Wij pleiten daar bovenop voor een innovatief aanvalsplan om techniek weer interessant te maken voor havo- en vwo-leerlingen. Want de instroom van jongeren die daar voor techniek kiezen daalt zorgwekkend. Bedrijven kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

De uitdaging zal worden om voor al deze plannen en ambities een gecontroleerde, samenhangende aanpak te ontwikkelen. Dat vraagt om regie en samenwerking ter voorkoming van versnippering. Maar ook om het versterken van de coalities en platforms die er al zijn, gebruikmakend van de kennis en expertise die zij samen al in huis hebben.

PTvT is er klaar voor daar een rol in te spelen. Met een slagvaardige organisatie dragen we graag ons steentje bij aan oplossingen voor de maatschappelijke opgaven en uitdagingen die er nu liggen. In samenwerking uiteraard met onze partners, in energieke allianties waar we echt het verschil mee kunnen maken.

Beatrice Boots

bestuurder-directeur

Pieter Moerman

directeur

Afbouw Stichting TechniekTalent.nu

Deel via: