Techniekpact

Sinds 2013 ondersteunen wij de uitvoering van het Nationaal Techniekpact. Vanuit onze opdracht fungeren we als liaison tussen het landelijk beleid en de agenda’s van de regionale Techniekpacten en andere relevante netwerken.

We richten ons op vier hoofdthema’s:

1. Instroom

2. Publiek-privaat samenwerken

3. Lerarentekort en -professionalisering

4. Leven lang ontwikkelen

In 2021 is bekendgemaakt dat onze ondersteuning ook in 2022 zal worden voortgezet. Samen met de partners van het Techniekpact wordt gekeken om op basis van het coalitieakkoord ook in 2022 tot een stevige agenda voor techniek te komen.

Jaarconferentie

Op de online Jaarconferentie (14 juni) stonden de thema’s en actiepunten van het Techniekpact centraal. De ruim vierhonderd deelnemers gingen daarover in diverse inspiratie- en verdiepingssessies met elkaar in gesprek. Bij de plenaire afsluiting, over instroom in de techniek, waren Inge Vossenaar (directeur-generaal primair en voorgezet onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Mona Keijzer (demissionair staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Thea Koster (voorzitter Techniekpact) en André Kuipers (ruimtevaarder en ambassadeur Techniekpact) aanwezig.

Monitor

Op de jaarconferentie werden de nieuwe cijfers van de technische onderwijs- en arbeidsmarkt gepubliceerd. De daaraan gerelateerde sessie ‘Meten is weten’ trok die dag de meeste bezoekers.

Instroom

De instroom in de techniek baart zorgen. Er was in 2021 sprake van een lichte daling. De vraag naar technisch geschoold personeel is nu al groter dan het aanbod. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen nog maar verder zal gaan toenemen. Om de instroom te stimuleren is het cruciaal kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te laten komen met techniek, hun interesse daarvoor te wekken en ze enthousiast te maken. Want, zo weten we, dat vergroot het meest de kans dat ze later kiezen voor een technische studie. In 2021 hebben we vanuit Techniekpact ingezet op de volgende doelstellingen:

 • dat meisjes/vrouwen vaker kiezen voor een technische opleiding en baan;
 • dat jongeren met een migratieachtergrond vaker kiezen voor een technische opleiding en baan;
 • dat jongeren vaker kiezen voor een technisch mbo-opleiding;
 • inbedding van wetenschap & digitalisering in het programma van het primair en voortgezet onderwijs;
 • een toename van het aantal leerwerkbedrijven;
 • nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op het gebied van het hbo.
Slechts 14% van de technische beroepen wordt door een vrouw uitgeoefend.

Meer meiden en vrouwen in bèta, techniek en ICT De urgentie om te investeren in meer meiden en vrouwen in bèta, techniek en ICT is hoog. Slechts veertien procent van de technische beroepen wordt in Nederland uitgeoefend door vrouwen. Gezien de maatschappelijke uitdagingen waar ons land voor staat, de toenemende vraag naar technische geschoold personeel én het belang van diversiteit aan talent, is het achterblijven van het aandeel vrouwen in de technische sector een grote uitdaging. Deze genderongelijkheid op de technische arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat Nederland jaarlijks een aanzienlijk deel in de groei van het bruto binnenlands product misloopt. Maar ook dat technologieën vanuit een beperkt perspectief ontwikkeld of toegepast worden. Het Techniekpact heeft daarom voor 2021 deze uitdaging opgenomen in haar inzet. FME, NLdigital, WijTechniek MBO-raad, VHTO, Platform Talent voor Technologie en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken en Klimaat zijn met elkaar de coalitie ‘Meer vrouwen in de bèta techniek en ICT’ gestart. Samen werken we aan een nieuwe integrale benadering van de thema’s aansprekende beeldvorming, imago en rolmodellen, aan aantrekkelijk en genderinclusief onderwijs, aan landelijke kaders en aan regionale realisatiekracht.

ScienceMakers Awards 2021 Tijdens ScienceMakersLab, een grote online campagne in november, werden de prestaties en verhalen getoond van jongeren die in het afgelopen schooljaar een buitengewone prestatie hadden geleverd op het gebied van wetenschap, technologie en en/of maken. Zij ontvingen de ScieneMakers Award 2021.

Oproep aan nieuw kabinet In april heeft Thea Koster als voorzitter van het Techniekpact een oproep gedaan in het kader van de verkiezingen. Zij bepleitte meer aandacht voor wetenschap en techniek in het hele onderwijs. Volgens haar moeten alle kinderen al op jongere leeftijd in aanraking komen met techniek, technologie en digitalisering. “De instroom in de techniek wordt aanzienlijk groter als wij de eerste kennismaking en ervaringen een prominente plek geven in het basisonderwijs”, stelde zij. “Dus aan het begin van de basisschool, en niet zoals nu ook nog vaak pas op een leeftijd van 13/14 jaar. Dat is, weten we inmiddels, te laat, dan zijn de keuzes al gemaakt.” Zij riep op te streven naar een doorlopende leerlijn.

Meer aandacht voor wetenschap en techniek in het hele onderwijs is een must.

Publiek-privaat samenwerken

De kwaliteit en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat of valt met de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het beroepsonderwijs. Zeker voor de technieksector, waar ontwikkelingen razendsnel gaan, is dit van groot belang. Een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs maakt ook dat opleidingen interessant en uitdagend zijn en blijven. In 2021 hebben we vanuit Techniekpact gewerkt aan:

 • versterking van het praktijkonderwijs en samenwerking in het technisch hbo;
 • het opschalen van goede initiatieven;
 • het onder de aandacht brengen van financieringsregelingen en toepassingsmogelijkheden.

Lerarentekort & - professionalisering

Voor bètatechnisch onderwijs is het belangrijk dat scholen over voldoende en kwalitatief sterke leraren beschikken. Een goede samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere organisaties draagt daar in hoge mate aan bij. Net als de differentiatiemogelijkheden (zowel in opleiding als inzet) en het loopbaanperspectief. Om blijvend te professionaliseren is het cruciaal dat onderwijsinstellingen een langetermijnvisie hebben en dit vertalen naar strategisch HRM-beleid. In 2021 hebben we vanuit Techniekpact gewerkt aan:

 • hybride docentschap, met als doel dat een plek te geven op regionale agenda’s en in sectorplannen;
 • een betere aansluiting van lerarenopleidingen op de kennis en ervaring van zij-instromers.

Hybride docentschap in technisch beroepsonderwijs Het programma Hybride Docentschap dat PTvT in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoerde, liep formeel tot 31 maart. Het onderwerp wordt nu verder via Techniekpact aangejaagd en staat ook binnen Sterk Techniekonderwijs centraal, waardoor alle opgedane kennis en ervaringen geborgd blijven. Ook de vijf pilots zetten hun regionale samenwerking voor stimuleren van hybride docentschap voort. Er is in 2021 een mooie beweging in gang gezet voor meer hybride docenten in technisch beroepsonderwijs.

Leven lang ontwikkelen

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Mede door maatschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen. Deze veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Voor bedrijven en organisaties is het de kunst om daarop mee te bewegen en te zorgen dat zowel de kennis als de vaardigheden van medewerkers up-to-date zijn. Zeker in de techniek en technologie, waar het draait om innovatie en vernieuwing, is dit niet alleen heel belangrijk, maar ook extra uitdagend. De vraag naar medewerkers is nu al groter dan het aanbod. In 2021 hebben we vanuit Techniekpact gewerkt aan:

 • een toename van het aantal omscholingen naar en bijscholing in de technische beroepen;
 • het onder de aandacht brengen van financieringsregelingen en toepassingsmogelijkheden;
 • het borgen van het perspectief in de technische beroepen in de digitale provinciale LLO-portalen.

De dynamiek van alle regelingen Een mooie uitdaging van het afgelopen jaar was de communicatie over alle regelingen vanuit de overheid, zoals bijvoorbeeld: NL Leert door, het STAP budget en de omscholingsregeling techniek/ ICT. Op de website van het Techniekpact is altijd een actueel overzicht te vinden. We besteden veel aandacht aan tijdig communiceren van de mogelijkheden en het stimuleren van alle partijen om hier gebruik van te maken. Ook geven we signalen uit het veld terug aan de ministeries.

Deel via: