Platform Talent voor Technologie

2019 was het startjaar van Platform Talent voor Technologie (PTvT).

Binnen PTvT is de kennis en ervaring van TechniekTalent.nu, Platform Bèta Techniek (PBT) en TecWijzer (Jet-Net & TechNet) gebundeld. In opdracht van werkgevers- en werknemer­sorganisaties en de overheid geven wij uitvoering aan de brede bètatechniek agenda. Met als doel alle jongeren in het onderwijs hun talenten voor technologie en ict te laten ontdekken door het opdoen van positieve ervaringen hiermee.

Groei en welzijn van onze samenleving zijn steeds meer verbonden met technologie. Of het nu gaat om klimaat, economie, zorg of veiligheid: technologie maakt het verschil. Iedereen heeft een talent voor technologie. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om dit talent te ontdekken en te ontplooien. Daarom zetten wij ons in voor meer duurzame samenwerkingen tussen scholen en bedrijven binnen regionale netwerken, met als doel dat:

  • alle leerlingen in het funderend onderwijs aantrekkelijk en up-to-date techniekonderwijs krijgen,
  • ten minste vier op de tien leerlingen / studenten een bètatechnische opleiding afronden.

Bereik en impact vergroten

Met de door PTvT ondersteunde regionale w&t netwerken, via Jet-Net & TechNet en de afname van workshops en producten van PTvT hebben we op dit moment een bereik van 42%, oftewel ruim 4-op-10, in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs bereiken we met de door PTvT ondersteunde netwerken STO, Jet-Net & TechNet, Toptechniek in Bedrijf, VO-HO en de afname van workshops en producten van PTvT op dit moment 71% van de scholen, oftewel ruim 7-op-10. Het aandeel leerlingen/studenten dat een bètatechnische opleiding afrondt ligt op het mbo op 28% en 25% op het hoger onderwijs (studiejaar 2017/2018). Dit terwijl de vraag op de technische arbeidsmarkt de afgelopen jaren alleen maar toeneemt. De komende jaren zetten wij ons in om samen met partners en regionale partijen meer impact te maken daar waar het gaat om het bereiken en interesseren van meer jongeren voor een opleiding en baan in technologie en ict. We willen door de krachten te bundelen een hoger bereik bij scholen en bedrijven realiseren en de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod van projecten, programma’s en activiteiten in het funderend onderwijs verbeteren.


"Wij gaan voor een toekomst vol talenten voor technologie!"

Wat doet PTvT?

Onze missie is in het onderwijs de veelomvattende en mooie wereld van technologie en ict op de kaart zetten bij jongeren. Middels onze jarenlange kennis en ervaring weten wij welke interventies werken en hoe zij het beste ingezet kunnen worden. Belangrijk uitgangspunt in onze aanpak is het stimuleren van structurele samenwerking tussen scholen en bedrijven. Deze samenwerkingen geven we inzicht in hoe jongeren te inspireren voor technologie en ict. Hiervoor ontwikkelen we instrumenten die bijdragen aan een betere beeldvorming van technologie en ict bij jongeren.

Voor het verbeteren van het techniek­onderwijs dragen wij bij aan de professionalisering van docenten in het funderend onderwijs door de inzet van trainingen, techniekcoaches en lesideeën. Met het geven van gastlessen en het organiseren van bedrijfsbezoeken ondersteunen bedrijven bij deze professionalisering de scholen en docenten. We onder­steunen in het beroepsonderwijs de samenwerkingen van scholen en bedrijven bij het opzetten van innovatief techniekonderwijs dat aansluit bij de behoeften van de beroepspraktijk. Ook stimuleren we het hybride docentschap binnen bedrijven en scholen en een leven lang ontwikkelen binnen het onderwijs zodat voldoende en goede leerkrachten beschikbaar blijven voor het bètatechnische domein.

Bereik van PTvT in 2019

Meer dan 2.400 scholen

Meer dan 2.000 bedrijven

Meer dan 12.500 leerkrachten

Meer dan 300 samenwerkings­verbanden in het beroepsonderwijs

Meer dan 340 netwerken in het funderend onderwijs

Dé organisatie PTvT

Onze focus ligt op het realiseren van zo groot mogelijke impact. Vanuit een flexibele en slagvaardige organisatie zetten de medewerkers van PTvT zich hiervoor in bij de uitvoering van activiteiten binnen de labels en de programma’s. Binnen de organisatie werken we met een aantal clusters waarbinnen labels en programma’s vallen.

De stichting PTvT kent twee directeur-bestuurders. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van de organisatie en heeft daarnaast een adviserende rol. Alle stakeholders zijn via de Beleidsraad, Programmaraad en Werkgroep Communicatie betrokken bij PTvT. Gezamenlijk leveren zij een bijdrage aan de continue verbetering van de effectiviteit en impact van de verschillende programma’s en activiteiten. En wordt de kennis en ervaring van alle stakeholders betrokken en geborgd in de fase van planvorming en uitvoering.

Samenstelling per 1-4-2020

Raad van toezicht

Ab van der Touw, Voorzitter Bestuur Fonds Slachtofferhulp Jeroen van der Veer, Commissaris bij Philips Jan Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en tevens loco secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Annemarie Jorritsma, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal Renata Voss, Lid College van Bestuur bij Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR) Doekle Terpstra, Voorzitter Techniek Nederland Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, Voorzitter/directeur van werkgeversorganisatie FME Marloes Michon, Vicepresident HR Operations Benefrux bij Shell Nederland Han Busker, Voorzitter van de FNV

Directeur- Bestuurders

Chris van Bokkum Beatrice Boots

Programmamanagers

Sebastiaan Smit, Jet-Net & TechNet Jeroen Collignon, Jet-Net & TechNet Pieter Moerman, Katapult Bouke Bosgraaf, Techniekpact Annemarie Knottnerus, Actie-agenda LLO (SER) Erica Wortel, Corporate Communicatie

Deel via: