Voorwoord

Na een normale start zijn we in maart 2020 met elkaar in een nieuwe werkelijkheid beland. Onze inspanningen zijn er vanaf dat moment op gericht geweest om scholen en bedrijven bij te staan tijdens deze extreme omstandigheden. Om hier zo goed als mogelijk aan bij te dragen hebben we direct ingespeeld op deze veranderende omstandigheden en behoeftes. In dit jaarverslag geven wij u een impressie van de activiteiten die we, met of zonder aanpassingen, in 2020 hebben uitgevoerd.

We gebruiken de coronacrisis om nieuwe (digitale) content te ontwikkelen die toont hoe relevant technologie ook in de toekomst is. Zo kan de ontstane situatie ingezet worden om te laten zien dat een technische richting juist nu een goede keuze is. De partijen in onze regionale netwerken hebben het afgelopen jaar doorzettingsvermogen en flexibiliteit getoond.

Digitaal lesaanbod werd razendsnel ontwikkeld en uitgevoerd, events werden verplaatst of vonden online doorgang, bedrijven steunden scholen met materialen en online expertise. Zo konden we onverminderd doorgaan met kennis delen, inspireren en samenwerkingen stimuleren om meer jongeren te interesseren voor technologie en ict. We zijn onder de indruk van de veerkracht van leraren en ondernemers die ondanks de situatie vooruit durfden te kijken.

Vanuit PTvT (Techniekpact en Katapult) is in 2020 veel aandacht gegeven aan het proactief communiceren van de (voorgenomen) maatregelen vanuit het sociaal herstelpakket op het gebied van scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Partners vanuit de regionale en landelijke stakeholders weten zo goed wat de mogelijkheden zijn en kunnen hierop anticiperen. Het ging hier onder andere om de scholingsregeling van NL leert door, de SLIM-regeling en de regelingen die op stapel staan voor 2021, zoals de regeling met inzet op sectoraal maatwerk.

Een speciaal woord van dank is voor onze collega’s. Zij hebben het grootste deel van 2020 vanuit huis gewerkt en zijn in moeilijke omstandigheden in staat geweest om uitvoering te blijven geven aan de – aangepaste – plannen. Met inventiviteit en flexibiliteit zijn de doelen zoals vastgelegd in het jaarplan bijna allemaal gerealiseerd.

En hoe nu verder? Met het nieuwe kabinet in het vooruitzicht, hebben wij als Platform Talent voor Technologie een aantal wensen voor de komende periode: investeringen voor structureel W&T-onderwijs, extra aandacht voor een aanpak richting meiden/vrouwen en jongeren met een migratieachtergrond, investeringen om hybride leeromgevingen de standaard te maken, verkenning naar nieuwe bekostigingssystematiek voor het aanbieden van flexibel en modulair onderwijs in de derde leerweg en uitbreiden en versnellen van bestaande regionale infrastructuren.

Dat zijn volgens ons de stappen om alle jongeren met technologie en ict in aanraking te brengen.

Chris van Bokkum

Beatrice Boots

Deel via: