Aanjagers voor de kennis van morgen

Katapult

In Katapult innoveren, experimenteren en investeren bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en onderzoekers samen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo) en dé beroepspraktijk van morgen. Katapult is een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Deze samenwerkingsverbanden ontwikkelen kennis en knowhow hoe onderwijs en innovatie voortdurend te verbinden om de beste en modernste vakmensen op te leiden.

Een mooie mijlpaal dit jaar: Katapult houdt zich al tien jaar bezig met publiek privaat samenwerken van scholen en bedrijven binnen het beroepsonderwijs. Hier werd bij stilgestaan in de Katapultweek 2020. De week begon met de Katapultdag op 27 oktober, waarin het mkb centraal stond en alle mkb-programma’s van PTvT samenkwamen. Met 750 deelnemers was het een geslaagd evenement. In de week daarop kon iedereen vanuit huis gratis sessies volgen over een breed aantal thema’s. Of kennismaken met de innovatieve werkende concepten waarmee de afgelopen jaren ruim ervaring is opgedaan.

Video: Katapultdag 27 oktober 2020

Een mooie mijlpaal dit jaar: Katapult houdt zich al tien jaar bezig met publiek privaat samenwerken van scholen en bedrijven binnen het beroepsonderwijs.

Publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs

Het regionaal investeringsfonds mbo (RIF) is een subsidieregeling waarmee het ministerie van OCW geld beschikbaar stelt voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen en die als doel hebben de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt te verbeteren. Het RIF is gestart in 2014 en voor de periode 2019-2022 is er 100 miljoen euro als cofinanciering beschikbaar voor nieuwe pps-en en voor het opschalen van bestaande pps-en. In het RIF zijn er in 2020 elf nieuwe samenwerkingsverbanden gehonoreerd. Daarnaast heeft een tiental bestaande samenwerkingsverbanden in het najaar van 2020 een peer review-traject uitgevoerd. Binnen het netwerk van Katapult zijn inmiddels al meer dan vijftig Centres of Expertise (CoE) actief. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid met een scherpe focus op het vinden van oplossingen voor praktische, maatschappelijke vraagstukken. Daarmee heeft het praktijkgericht onderzoek een vaste plek in het hbo en helpen hogescholen bij het vormgeven van hun speerpunten en zwaartepunten. Op 9 november 2020 vond een impactmeting plaats: een groot deel van de CoE’s kwam bijeen om de laatste ontwikkelingen met elkaar te delen.

MKB!dee

Met MKB!dee ondersteunen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondernemers die een goed idee hebben om de ontwikkeling van werknemers in hun bedrijf, branche of regio te stimuleren. PTvT biedt de ondernemers via het MKB!dee netwerk een online en offline podium voor hun voorbeelden en lessen. Dit jaar gingen de 47 nieuwe toegekende MKB!deeën van start met een grote variatie aan nieuwe werkende modellen.

Digitale Werkplaatsen

Vanuit het MKB Actieplan heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook subsidie beschikbaar gesteld voor de versnelling van digitalisering in het mkb. Mkb’ers die met online sales en marketing meer rendement uit hun bedrijf willen halen maar niet weten hoe ze daarin te werk gaan, krijgen hierbij hulp van studenten. Katapult ondersteunt in opdracht van het ministerie de opstart van de MKB-Werkplaatsen digitalisering waar onderwijs en bedrijven elkaar kunnen vinden. Op vrijdag 20 november, de dag van de ondernemer, gaf staatssecretaris Mona Keijzer het startschot voor de uitrol van vijf nieuwe MKB-Werkplaatsen bovenop de zes die er al waren.

Human Capital Agenda ICT

We zetten ons met toenemende mate in voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt binnen de ICT. In het kader van de Human Capital Agenda (HCA) is begin 2020 het handboek “Samen werkt” ontwikkeld. Het bevat onder meer een praktisch stappenplan voor ICT-bedrijven om succesvol samen te werken met het beroepsonderwijs. Daarnaast bieden we een platform voor initiatieven uit de regio, op het gebied van ICT.

Verder werkt PTvT aan de ambitie om digitalisering een structurele plek te geven binnen het voortgezet onderwijs ter bevordering van de instroom van leerlingen naar een technische vervolgstudie. In een coalitie met publieke en private partners wordt hier vorm aan gegeven door de ontwikkeling van een Leerlijn Digitale Technologieën voor het vak Natuur Leven en Technologie (NLT). NLT wordt op bijna 200 havo/vwo-scholen gegeven in de bovenbouw.

Deel via: